logo.png

Стратегія управління ризиками Банку передбачає створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками з урахуванням особливостей діяльності Банку, характеру та обсягів його операцій, профілю ризику та стратегічних цілей.

  1. Система управління ризиками будується Банком на наступних принципах:

1)   ефективність - забезпечення об'єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти заходів щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та інформаційних систем щодо управління ризиками Банку;

2)   своєчасність - забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях;

3)   структурованість - чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх відповідальності згідно з таким розподілом;

4)   розмежування обов'язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій) - уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує функції контролю;

5)   усебічність та комплексність - охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;

6)   пропорційність - відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком;

7)   незалежність - свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) своїх функцій;

8)   конфіденційність - обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення;

9)   прозорість - оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю ризику.

 

Згідно зі стратегією розвитку та обраної місії бізнес-профіль Банку є профілем особи, яка провадить клірингову діяльність, та центральним контрагентом зі здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, якщо проводяться розрахунки з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Виходячи з цього, Банк здійснює комплексну оцінку наступних суттєвих видів ризиків, притаманних його бізнес-профілю:

1)   ризику ліквідності;

2)   процентного ризику банківської книги;

3)   ринкового ризику;

4)   операційного ризику;

5)   комплаєнс-ризику.

 

 

Витяг з Політики ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 №361-ІХ (далі – Закон про запобігання) ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Банк) є суб`єктом первинного фінансового моніторингу і під час здійснення своєї діяльності безумовно дотримується вимог Закону про запобігання, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65, інших законів, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), міжнародних правил, норм, стандартів.

Основною метою політики з питань ПВК/ФТ є недопущення використання клієнтами послуг Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Основними пріоритетами діяльності Банку у сфері ПВК/ФТ є:

-  захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави від шкоди, заподіяної внаслідок ВК/ФТ;

-  докладання максимальних зусиль для вжиття заходів із запобігання ВК/ФТ, які мають переважати над заходами протидії;

-  застосування Банком ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу;

-  забезпечення невідворотності застосування заходів щодо замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;

-  ретельне дотримання працівниками Банку внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, забезпечення збереження та захисту інформації, що становить банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу, є конфіденційною інформацією;

-  розуміння невідворотності покарання за порушення законодавства України у сфері ПВК/ФТ;

-  захист працівників Банку від погроз та інших негативних чи дискримінаційних дій, пов’язаних з виконанням ними вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ;

-  звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну у зв’язку з виконанням працівниками Банку обов’язків щодо проведення фінансового моніторингу у межах та у спосіб, що передбачені законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань ПВК/ФТ;

-  усвідомлення важливості скоординованої взаємодії та співробітництва учасників системи ПВК/ФТ.

Банк у своїй діяльності на постійній та безперервній основі застосовує ризик-орієнтований підхід з метою недопущення використання клієнтами послуг Банку для проведення фінансових операцій з протиправною метою та виважено підходить до застосування процедури де-рискінгу.

Банк вживає заходи з належної перевірки своїх клієнтів, складовою частиною якої є оцінка ризику ділових відносин з клієнтом. Належна перевірка клієнтів передбачає:

-  здійснення ідентифікації та верифікації клієнта;

-  встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або факту його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);

-  встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;

-  проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта;

-  абезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта.

Банк визначає належність клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб та вживає щодо таких клієнтів додаткові заходи.

 Банк не відкриває та не веде анонімні (номерні) рахунки, не встановлює кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також з банками та іншими фінансовими установами - нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками.

У своїй діяльності Банк дотримується інших заборон та обмежень, встановлених законодавством України з питань ПВК/ФТ, зокрема:

1)    не встановлює ділові відносини та не проводить видаткові фінансові операції, не надає фінансові та інші пов`язані послуги (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) прямо або опосередковано з клієнтами, які є:

-  особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі – перелік терористів);

-  особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку терористів;

-  особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи КБВ яких є особи та/або організації, яких включено до переліку терористів.

Ця заборона застосовується і в разі, якщо Банку відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, визначені цією частиною.

2)    не встановлює кореспондентські відносини з іноземними фінансовими установами, що зареєстровані та/або ліцензовані в державах, які віднесені до переліку держав, що не виконують рекомендацій FATF;

3)    відмовляється від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовляє клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовляється від проведення фінансової операції у разі:

-  якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

-  встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;

-  подання до Банку клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банк в оману;

-  виявлення, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;

-  якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

Банк постійно слідкує за змінами законодавства з питань ПВК/ФТ та своєчасно оновлює внутрішні документи, забезпечує функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, здійснює належний внутрішній контроль, забезпечує проведення навчальних заходів для працівників Банку.