logo.png

ВДЦП прагне прозорого присвоєння кодів ISIN

10-12-2009

03 грудня 2009 року Київський апеляційний господарський суд підтвердив безпідставність вимог Відкритого акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (НДУ) щодо необхідності повторного присвоєння додатковим емісіям акцій міжнародного ідентифікаційного номера (код ISIN).


НДУ, який в Україні є монополістом у присвоєнні кодів ISIN, вимагає від емітентів, що здійснюють додаткові емісії акцій, повторного отримання кодів ISIN. Але така практика є незаконною, що довів Господарський суд міста Києва та підтвердив Київський апеляційний господарський суд.

У червні 2009 року НДУ подав до Господарського суду міста Києва позовну заяву до ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП), яка містила, зокрема, вимогу до ВДЦП отримати код ISIN для другого випуску акцій. Головним аргументом подання НДУ позову до суду, викладеним у позовній заяві, було припущення ймовірності виникнення негативних наслідків для НДУ як акціонера ВДЦП у разі неотримання останнім коду ISIN для додаткового випуску. Такі негативні наслідки, за припущеннями НДУ, мали бути пов’язані з можливою відмовою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) у реєстрації звіту ВДЦП про результати розміщення акцій. Крім того, НДУ припускав у позовній заяві можливість визнання договору купівлі-продажу акцій між ВДЦП та НДУ недійсним.

Раніше, у квітні 2009 року, загальними зборами акціонерів ВДЦП було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ВДЦП за рахунок додаткових внесків акціонерів та про закрите (приватне) розміщення акцій, що випускаються додатково. Згідно рішення загальних зборів ВДЦП, до розміщення було запропоновано 73100 простих іменних акцій у бездокументарній формі, номінальна вартість однієї акції 1000 грн. Розміщення відбувалося у два етапи. Протягом першого етапу розміщення акцій, який проходив з 10 по 25 червня 2009 року, акціонери реалізовували своє переважне право на придбання акцій. Протягом другого етапу, що проходив з 26 червня по 7 липня 2009 року, проводилось розміщення серед акціонерів ВДЦП, а також серед інших інвесторів, перелік яких визначили загальні збори у квітні. НДУ також був включений до цього списку.

25 вересня Господарський суд міста Києва розглянув позов НДУ. Суд визначив, що відповідно до пункту 21 розділу І Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007р. №942, у разі здійснення випуску акцій, що надають їх власникам права однакові з правами за раніше випущеними акціями і здійснені в такій самій формі існування, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з урахуванням попередніх випусків та анулює тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій, що здійснені в такій формі існування. Тобто, якщо акціонерне товариство випускає додатково акції, які надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними акціями і здійснені в такій самій формі існування, то додаткові акції і акції, випущені раніше, є цінними паперами одного випуску.

Разом з тим, згідно законодавства, випуск цінних паперів – сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму існування і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку. Тобто, незалежно від часу розміщення цінних паперів, певна сукупність цінних паперів є одним випуском, якщо такі цінні папери мають однакову форму існування, один міжнародний ідентифікаційний номер і забезпечує їх власникам однакові права. Отже, згідно чинного законодавства, кожному окремому випуску цінних паперів повинен присвоюватися лише один ідентифікаційний номер.

У 2008 році ВДЦП було випущено 80 000 (вісімдесят тисяч) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 1 000 (одна тисяча) гривень у бездокументарній формі існування. Випуск акцій було зареєстровано ДКЦПФР 26.02.2008р., про що видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №71/1/08. ВДЦП одержав для випуску вказаних акцій міжнародний ідентифікаційний номер ISIN UA 4000046577.

Додаткові акції, рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами акціонерів ВДЦП 24.02.2009р., мають характеристики, ідентичні характеристикам акцій, які були випущені ВДЦП у 2008 році. Тобто ВДЦП не потрібно повторно отримувати міжнародний ідентифікаційний номер ISIN для другої емісії.

Проте НДУ не погодився з такими висновками та оскаржив рішення Господарського суду міста Києва в апеляційному порядку, подавши скаргу в Київський апеляційний господарський суд. Заперечуючи проти рішення Господарського суду міста Києва НДУ зазначив в апеляційній скарзі про те, що суд неправильно застосував норми Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 26.04.2007р. №942. Крім того, НДУ наполягав, що суд помилився щодо того, що «чинним законодавством не передбачено обов’язку ВДЦП одержувати міжнародний ідентифікаційний номер для 73100 штук простих іменних акцій, які випускаються додатково і рішення про розміщення яких було прийнято загальними зборами ВДЦП 24.04.2009р.».

03.12.2009р. Київський апеляційний господарський суд, розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу НДУ, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представника НДУ, постановив залишити апеляційну скаргу НДУ без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2009 р. без змін. Тобто підтвердив повну необґрунтованість вимог НДУ щодо повторного отримання кодів ISIN та відзначив що:

«...у випадку перереєстрації існуючого випуску та заміни тимчасового свідоцтва випуску акцій на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, що надають права однакові з правами, які надавалися за попереднім свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, зміни міжнародного коду не відбувається, а дії, що здійснює в даному випадку позивач, є суто технологічними та стосуються внесення відповідних змін до інформаційних баз даних позивача щодо кодів ISIN після надання ДКЦПФР емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.»

Необхідно підкреслити, що монополія на видачу кодів ISIN надає НДУ широкі можливості для маніпуляцій з метою необґрунтованого отримання від емітентів додаткової винагороди за повторне присвоєння кодів ISIN додатковим випускам акцій та випускам акцій, що дематеріалізуються, які, згідно чинного законодавства, повинні мати такий самий код, як і попередні випуски.

ВДЦП неодноразово звертав увагу регулюючих органів, зокрема ДКЦПФР, на той факт, що НДУ зловживає своїм монопольним становищем та підкреслював відсутність будь-якого державного регулювання процесу кодифікації випусків емітентами цінних паперів, як цінового, так і в частині здійснення процедур отримання коду ISIN.

Всеукраїнський депозитарій цінних паперів знову закликає державні органи та професійних учасників фондового ринку звернути увагу на проблеми, пов’язані з присвоєнням НДУ кодів ISIN. Рішення Господарського суду міста Києва та Київського апеляційного господарського суду довели неправомочність вимог НДУ щодо повторного присвоєння кодів ISIN для додаткових емісій та при здійсненні дематеріалізації випусків (при переході з документарної форми існування в бездокументарну форму).

Для цього необхідно:
- Установити безумовний перелік документів, необхідних для присвоєння кодів ISIN;
- Установити чіткі строки кодифікації;
- Установити, що при зміні форми існування випусків цінних паперів (зокрема при переведенні випусків в бездокументарну форму), процедури кодифікації здійснюються у повідомлювальному порядку шляхом надсилання на адресу НДУ нотаріально засвідченої копії свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів разом з супроводжувальним листом, складеним у довільній формі;
- Установити, що при здійсненні додаткового випуску акцій внаслідок збільшення/зменшення статутного капіталу процедури кодифікації здійснюються у повідомлювальному порядку шляхом надсилання на адресу НДУ нотаріально засвідченої копії свідоцтва про реєстрацію випуску акцій разом з супроводжувальним листом, складеним у довільній формі;
- Звернутись до Антимонопольного комітету України та Міністерства економіки щодо необхідності невідкладного втручання у монопольне становище НДУ при присвоєнні кодів ISIN та наданні суміжних послуг.

ВДЦП прагне прозорого присвоєння кодів ISIN.


Детальніше

15.06.09. Позовна заява НДУ

25.09.09. Рішення Господарського суду м. Києва

01.10.09. Апеляційна скарга НДУ на рішенні Господарського суду м. Києва від 25.09.09

22.10.09. Лист в.о. Голови правління ВДЦП до ДКЦПФР щодо унормування процедури присвоєння кодів ISIN

03.12.09. Постанова Київського апеляційного господарського суду

15.12.09 Лист в.о. Голови правління ВДЦП до ДКЦПФР щодо рішень судів та необхідності унормування процедури присвоення кодів ISIN


Дивись також "Суд остаточно вирішив долю повторного присвоєння кодів ISIN. Крапка!"