logo.png

Розрахунковий центр є суб’єктом первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю якого здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Під час здійснення своєї діяльності Розрахунковий  центр безумовно дотримується вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 №361-ІХ, Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021 року №176, інших законодавчих актів, міжнародних правил, норм, стандартів.

Розрахунковий центр у своїй діяльності на постійній та безперервній основі застосовує ризик-орієнтований підхід з метою недопущення використання клієнтами послуг для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Розрахунковий центр дотримується заборон та обмежень, встановлених законодавством, зокрема:

1)    не встановлює ділові відносини та не надає послуги (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) прямо або опосередковано з клієнтами, які є:

-  особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

-  особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

-  особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцеві бенефіціарні власники яких є особи та/або організації, яких включено до осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

-  особами та/або організаціями,  стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства.

2)    відмовляється від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовляє клієнту у відкритті клірингового рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, у разі:

-  якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Розрахункового центру виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

-  встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;

-  подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Розрахункового центру в оману;

-  якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

Розрахунковий центр постійно слідкує за змінами законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та забезпечує своєчасне реагування на загрози, що виникають у цьому напрямку.