logo.png

Відбулось засідання ради учасників

01-02-2010

28 січня 2009 р. у ВДЦП відбулось засідання ради учасників, на якому обговорювались пропозиції до проекту змін до Положення про депозитарну діяльність, змін до типових договорів, що використовуються у депозитарній діяльності, та перспективи внесення змін до Норм і правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі.


У ході обговорення висувалась низка пропозицій щодо необхідності належного унормування різних аспектів депозитарної діяльності. Зокрема жвава дискусія відбулася при обговорення процедур повідомлення депонентів-акціонерів про корпоративні події емітентів, проблеми депозитарного обслуговування активів тих депонентів, які втратили будь-який зв’язок із зберігачами, а також неможливість для депозитарних установ списати з обліку цінні папери, обіг яких де-факто (чи де-юре) зупинено та/або тих, які емітовано підприємствами, діяльність яких припинено (через неприйняття органами держрегулювання рішень щодо скасування таких випусків чи через ненадання відповідних розпоряджень до депозитарію). 
З порушених при підготовці до засідання та в ході обговорення проблем вирішено їх узагальнити у єдиному документі та скоординувавши ці питання з саморегулівними організаціями подати їх на розгляд Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). 

При обговоренні перспектив внесення змін до Норм і правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі було відзначено, що існування різних підходів до обліку цінних паперів у трьох депозитаріях, які фактично здійснюють депозитарну діяльність (ВДЦП, НБУ, НДУ), ускладнює поточну роботу зберігачів, оскільки вимагає роботу з різними програмними продуктами, що породжує додаткові операційні ризики, робить трудомістким процес підготовки звітів до ДКЦПФР. 

Було відзначено, що однією з найсуттєвіших проблем є неможливість побудови норм і правил обліку на найпростіших засадах, що обумовлене, з одного боку, правовою неурегульованістю окремих питань, які впливають на облік, а з іншого, - зайвим регулюванням певних процедур. 

Також складність уніфікації норм і правил обліку між різними депозитарними системами полягає у необхідності чіткого унормування трансформації існуючої системи обліку та баз даних, які накопичені під ці системи обліку, в якусь нову уніфіковану систему. Таке можливе лише шляхом необхідності у професійних учасників фактичного підтримання двох систем: нової, як інструменту для поточних операцій, та старої, як засобу відображення депозитарних операцій здійснених за останні п’ять років. 

Члени ради учасників висловлювались щодо заінтересованості переходу ВДЦП на відкриті системи шлюзування із зберігачами, які б дозволили професійним учасникам самостійно або через консорціуми удосконалювати окремі сервісні функції програмного забезпечення, дозволити створити програмний модуль зберігача, який би дозволяв працювати у різних депозитарних системах. 

У ході дискусії правління ВДЦП поінформувало членів ради учасників, що дослідження програмних продуктів депозитарного обліку, які використовуються у різних країнах, показало неможливість застосування в Україні жодного з них, як «коробочного» програмного продукту. 

Членами ради учасників було висловлено заінтересованість спрощення загальних підходів до норм і правил обліку депозитарних операцій (та інших підходів до нормативного регулювання цих питань), наприклад, виходячи з принципів, які закладені у міжнародному стандарті SWIFT 15022. Разом з тим, було відзначено, що таке спрощення зараз неможливе через перевантаження депозитарної системи деякими невластивими для неї функціями та обліковими даними, що передбачене діючими нормативно-правовими актами. 

В ході дискусії відзначено, що учасники ринку зацікавлені у наявності ефективної і адекватної системи державного регулювання депозитарної діяльності, яка б забезпечувалася мінімальними, але достатніми для захисту інвесторів формалізованими вимогами до депозитарних операцій. Було наголошено, що будь-які додаткові (зайві) вимоги до професійних учасників оплачуються в кінцевому підсумку інвесторами, що ускладнює процес обігу капіталу і робить національний ринок неінтересним для іноземних інвесторів. Учасники висловили зацікавленість у побудові підходів до державного регулювання, які, насамперед, базувалися б на вимогах щодо звітності профучасників перед регулятором і можливості самостійного визначення підходів до облікових систем. 

З цього питання було вирішено продовжити підготовчий етап для напрацювання пропозицій до визначення підходів для визначення місії та місця Норм і правил обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі у нормативно-правовому регулюванні депозитарних операцій. 

Наступне засідання ради учасників ВДЦП відбудеться 24 лютого 2010 р. у приміщенні ВДЦП о 16.00.