logo.png

Зміни до Положення про дематеріалізацію

05-01-2011

31 грудня 2010 року (з дати опублікування) набуло чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1757 від 23.11.2010 р. «Про затвердження Змін до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування». Рішення опубліковано в Офіційному віснику України (№99 від 31 грудня 2010 року).

Таким чином, з 31 грудня 2010 року діє оновлена редакція Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, що затверджено Рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 р. №98.

Зміни до Положення передбачають низку новацій, які тягнуть за собою суттєві зміни у роботі всіх учасників дематеріалізації: емітента, реєстроутримувача, зберігача та депозитарія.

 

Шановні клієнти! У зв’язку з вищезазначеним, розділ нашого сайту «Переведення випуску акцій в бездокументарну форму» тимчасово не працює.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Найближчим часом на сайті будуть розміщені нові форми документів та опис процедур, пов’язаних з дематеріалізацією акцій.

 

Нижче наведений аналіз змін, внесених Рішенням ДКЦПФР:


1. З’являється поняття «дата припинення операцій» - дата, після-якої проведення будь-яких операцій у системі реєстру щодо особових рахунків номінальних утримувачів не здійснюється. Дата припинення операцій встановлюється за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру.


2. Прописується порядок знищення сертифікатів емітентом. Порядок вилучення сертифікатів встановлюється загальними зборами та зазначається в рішенні про дематеріалізацію.


3. Дещо змінений порядок дій емітента при дематеріалізації:

-       розширений перелік офіційних друкованих видань, в яких публікується повідомлення емітента;

-       доданий обов’язок емітента направляти таке повідомлення фондовим біржам (на яких акції емітента перебувають у лістингу) та номінальним утримувачам;

-       прописана можливість не укладати договір зі зберігачем, якщо емітент має відповідну ліцензію та сам виконує функції зберігача.


4. З’явились додаткові вимоги до тексту повідомлення про дематеріалізацію:

-       зазначаються реквізити емітента;

-       вказується дата припинення операцій;

-       застереження про те, що після зазначеної дати операції знерухомлення, матеріалізації та переміщення по особових рахунках номінальних утримувачів не здійснюються;

-       додається вимога до номінальних утримувачів щодо відкриття рахунків в обраному депозитарії;

-       зазначається спосіб персонального повідомлення;

-       порядок вилучення сертифікатів


5. Змінились вимоги до оформлення протоколу – рішення про дематеріалізацію:

-       вказується дата припинення операцій, спосіб персонального повідомлення та порядок вилучення сертифікатів


6. Дата припинення ведення реєстру встановлюється не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

Дата припинення здійснення операцій – за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру.


7. Чітко прописано, що договір про обслуговування емісії укладається з депозитарієм, зазначеним у рішенні про дематеріалізацію.


8. Прописані дії депозитарних установ, пов’язані з припиненням ведення реєстру:

-       Реєстроутримувач на дату припинення операцій припиняє операції за рахунками номінальних утримувачів та протягом 3-х робочих днів персонально повідомляє їх про початок процедури дематеріалізації. Встановлені вимоги до такого повідомлення.

-       Зберігачі здійснюють безумовну операцію щодо обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними у системі депозитарного обліку на рахунках власників станом на дату припинення ведення реєстру.

-       Депозитарій протягом 1 роб. дня від дати отримання повідомлення реєстроутримувача повідомляє зберігачів і депозитаріїв-кореспондентів. Депозитарії-кореспонденти протягом 1 роб. дня повідомляють своїх клієнтів-зберігачів. Встановлені вимоги до тексту повідомлення.

-       Депозитарій також здійснює безумовну операцію щодо обмеження на здійснення операцій з усіма цінними паперами випуску, що дематеріалізується, наявними у системі депозитарного обліку депозитарію станом на дату припинення ведення реєстру.


9. Встановлені вимоги до формату електронного файлу реєстру, який формується реєстроутримувачем.


10.  Передача реєстру в паперовому та електронному вигляді, як і раніше, здійснюється протягом 5 роб. днів від реєстратора до зберігача в присутності емітента та супроводжується підписанням акту.


11.  Визначено, що зберігачу передається по 1 примірнику реєстру (паперовий та електронний), у разі, якщо ГС депонується в НДУ, та по 2 примірники, якщо ГС депонується в іншому депозитарії. По одному з цих примірників в подальшому передається зберігачем до НДУ на зберігання.


12.   Унормовано порядок передачі реєстру у разі, якщо реєстратор та зберігач є однією юридичною особою.


13.   З’явилась процедура передачі реєстру від реєстратора до емітента. Реєстр передається в 2 паперових примірниках + 1 електронний. З них 1 паперовий та електронний примірники емітент згодом передає в депозитарій. Разом з реєстром реєстроутримувач формує та передає емітенту виписку про стан особового рахунку емітента з інформацією про викуплені акції. Оформлюється актом.


14.  Визначена можливість емітента обирати уповноваженого на зберігання документів системи реєстру (повинні зберігатись протягом 5 років). Якщо раніше це був тільки реєстратор, то зараз може бути емітент або НДУ. Прописаний обов’язок реєстроутримувача передати первинні документи системи реєстру протягом 20 роб. днів з дати передачі реєстру уповноваженому на зберігання.


15.  Змінено перелік документів, який надається емітентом депозитарію*:

-       Глобальний сертифікат

-       Розпорядження на депонування ГС

-       Акт прийому-передачі ГС

-       Копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі

-       Виписку про стан рахунку щодо викуплених акцій

-       Розпорядження про проведення дематеріалізації

-       Реєстр

-       Акт прийому-передачі реєстру від реєстратора до зберігача

*Внутрішніми документами депозитарію можуть бути передбачені додаткові документи. У ВДЦП це – копія рішення про дематеріалізацію та копія виписки НДУ про присвоєння коду ISIN, засвідчені емітентом.


16.  На підставі наданих емітентом документів депозитарій самостійно здійснює певний перелік операцій:

-          Депонує ГС протягом 3-х роб. днів та зараховує бездокументарні акції на рахунок емітента.

-          Протягом 1 роб. дня після депонування виконує процедури, передбачені його внутрішніми документами за рахунками його клієнтів, тобто перераховує акції на рахунки зберігачів і депозитарія-кореспондента та/або здійснює інші процедури приведення у відповідність депозитарного обліку.

-          Депозитарій повідомляє зберігачів та депозитарія-кореспондента та надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації в їх системах депозитарного обілку.

-          Прописані дії депозитарія-кореспондента, які він повинен виконати протягом 1 роб. дня з дати отримання розпорядження від обслуговуючого депозитарія.

-          Зберігачі та депозитарій-кореспондент, виконавши розпорядження про проведення дематеріалізації депозитарію, в якому депонований ГС, повідомляють його про виконання.

-          Обслуговуючий депозитарій, після отримання повідомлення від усіх учасників процесу, повідомляє їх та емітента про завершення дематеріалізації. Депозитарій-кореспондент передає таке повідомлення своїм клієнтам. Зберігачі протягом 3-х дів повідомляють свої депонентів.


17. 
Операції з дематеріалізованими акціями проводяться тільки після отримання повідомлення про завершення дематеріалізації.


18.  Прописана необхідність погашення свідоцтв про знерухомлення після завершення дематеріалізації.


19.   Встановлено більш стислі терміни для операцій зберігача, з яким емітент уклав договір:

-          30 календ. днів для відкриття рахунків власникам з дати отримання заяви емітента (3 роб. дня з дати передачі реєстру) та отримання розпорядження депозитарію


20.  Прописаний порядок ідентифікації емітента зберігачем.


21.  З переліку операцій, виконуваних зберігачем по рахунках власників до укладення договору з власником, видалено внесення змін до реквізитів власника (до 1%) та виконання розпоряджень спадкоємця.


22.  Прописана можливість емітента змінити зберігача та порядок такої заміни.