logo.png

Нові правила складання реєстрів

11-04-2011

11.04.2011

 

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (далі – ВДЦП) у зв’язку з набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та внесенням рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 грудня 2010 року N 1949 змін до Положення про депозитарну діяльність (затверджено Рішенням ДКЦПФР від 17 жовтня 2006 року N 999), які, серед іншого, змінюють порядок складання реєстрів, та з метою допомоги емітентам при оформленні розпорядження на складання зведеного облікового реєстру та визначенні дати обліку, повідомляємо наступну інформацію.

 

ЩОДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ

Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів емітента (далі – реєстр) формується на підставі даних, наданих зберігачами відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, відкритих у цих зберігачів.

 

Дата обліку – дата, що призначається уповноваженим органом управління емітента або особою, яка призначає позачергові загальні збори емітента, за станом на яку зберігачі складають обліковий, а депозитарії – зведений обліковий реєстр власників цінних паперів.

 

Особливості визначення дати обліку

 

І. Визначення дати обліку при складанні реєстру для проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

 

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» при скликанні загальних зборів акціонерів реєстр складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; тобто на підставі Положення про депозитарну діяльність.

 

Відповідно до діючої сьогодні (діє до 17 квітня 2011 року) редакції Положення про депозитарну діяльність, реєстр формується станом на кінець операційного дня, що передує визначеній даті обліку.

 

Враховуючи вищевказане, дата обліку розраховується наступним чином: дата зборів мінус 3 робочі дні. Графічно це зображено на наступному малюнку:

 

День складання реєстру

Дата обліку

День №1

Неробочий день

Неробочий день

День №2

 

День №3

 

Дата зборів

20.04.2011

четвер, 24:00

п’ятниця

субота (вихідний)

неділя (вихідний)

понеділок

вівторок

середа

14.04.2011

15.04.2011

16.04.2011

17.04.2011

18.04.2011

19.04.2011

20.04.2011

 

Таким чином, при проведенні загальних зборів акціонерів 20 квітня 2011 року, формуючи розпорядження на складання зведеного облікового реєстру, з метою дотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», емітент повинен визначити датою обліку 15 квітня 2011 року. При цьому реєстр буде сформований станом на 24:00 14 квітня 2011 року.

 

Зверніть увагу! З 17 квітня 2011 року набувають чинності зміни до Положення про депозитарну діяльність, відповідно до яких реєстр буде складатись станом на кінець операційного дня, який зазначений у розпорядженні як дата обліку.

Після набрання чинності зазначеними змінами, у наведеному вище прикладі,  з метою дотримання норм ЗУ «Про акціонерні товариства», датою обліку необхідно буде зазначати 14 квітня 2011 року.

При цьому слід враховувати, що у випадку, коли розпорядження надається або уже було надане ВДЦП до 17 квітня 2011 року, але вказана дата обліку з 17 квітня 2011 року, реєстр буде складено ВДЦП за правилами чинними на дату складання реєстру, тобто визначеними Положенням про депозитарну діяльність в редакції з 17 квітня 2011 року.


ІІ. Визначення дати обліку при складанні реєстру для проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про господарські товариства»

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» (статті 1 – 49 вказаного Закону діють до 01 травня 2011 року) право участі у загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів.

 

Відповідно до діючої сьогодні (діє до 17 квітня 2011 року) редакції Положення про депозитарну діяльність, реєстр формується станом на кінець операційного дня, що передує визначеній даті обліку.

 

Враховуючи вищевказане, до 17 квітня 2011 року дата обліку розраховується наступним чином: дата обліку відповідає даті проведення загальних зборів

 

Таким чином, при проведенні загальних зборів акціонерів 15 квітня 2011 року, формуючи розпорядження на складання зведеного облікового реєстру, з метою дотримання вимог Закону України «Про господарські товариства», емітент повинен визначити датою обліку 15 квітня 2011 року. При цьому реєстр буде сформований станом на кінець операційного дня 14 квітня 2011 року.

 

Зверніть увагу! З 17 квітня 2011 року набувають чинності зміни до Положення про депозитарну діяльність, відповідно до яких реєстр буде складатись станом на кінець операційного дня, який зазначений у розпорядженні як дата обліку.

Після набрання чинності зазначеними змінами, з метою дотримання норм ЗУ «Про господарські товариства» і своєчасного отримання реєстру, при проведенні загальних зборів, наприклад, 20 квітня 2011 року, в розпорядженні доцільно вказувати дату обліку 19 квітня 2011 року. За таких умов реєстр буде складено станом на кінець операційного дня 19 квітня 2011 року (інформація про власників акцій в реєстрі складеному на кінець операційного дня 19 квітня 2011 року буде відповідати інформації на рахунках таких власників на початок операційного дня 20 квітня 2011 року).

При цьому при складанні розпорядження слід враховувати, що у випадку, коли розпорядження надається або уже було надане ВДЦП до 17 квітня 2011 року, але вказана дата обліку з 17 квітня 2011 року, реєстр буде складено ВДЦП за правилами чинними на дату складання реєстру, тобто визначеними Положенням про депозитарну діяльність в редакції з 17 квітня 2011 року.


ІІІ. Визначення дати обліку при складанні реєстру для всіх інших випадків крім проведення загальних зборів

 

Відповідно до діючої сьогодні (діє до 17 квітня 2011 року) редакції Положення про депозитарну діяльність, реєстр формується станом на кінець операційного дня, що передує визначеній даті обліку.

 

З 17 квітня 2011 року набувають чинності зміни до Положення про депозитарну діяльність, відповідно до яких реєстр буде складатись станом на кінець операційного дня, який зазначений у розпорядженні як дата обліку.

 

Строки надання до ВДЦП розпорядження (загальне правило)

 

Відповідно до п. 8.3.11 Регламенту здійснення депозитарної діяльності ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (з Регламентом можна ознайомитись на сайті www.ausd.com.ua в розділі «Регламентні документи») розпорядження на складання зведеного облікового реєстру надається до ВДЦП з урахуванням наступних принципів:

  • Якщо дата обліку передбачає майбутню дату, то термін отримання розпорядження на складання реєстру депозитарієм ВДЦП повинен бути не менше 3 робочих днів до дати обліку.
  • Якщо дата обліку є минулою датою (наприклад, при формуванні реєстру для здійснення повідомлень акціонерів про проведення загальних зборів), ВДЦП здійснює надання реєстру способом, вказаним в розпорядженні протягом 3 робочих днів з дати, наступної від дати отримання розпорядження, але не раніше 14:00 другого робочого дня, наступного за датою отримання депозитарієм розпорядження. Видача реєстру складеного на дату обліку, яка є минулою датою, здійснюється до 18:00.

 

У разі недотримання вищевказаних строків надання розпорядження, ВДЦП відмовляє у виконанні розпорядження та складанні реєстру.

 

При поданні розпорядження емітенту необхідно звернути увагу, що відповідно до чинного законодавства, перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати.

Нижче наведений приклад розрахунку строків для надання розпорядження, в якому дата обліку зазначена 15 квітня 2011 року (майбутня дата із прикладу вище):

 

День надання розпорядження

11.04.2011

День №1

День №2

День №3

Дата обліку

15.04.2011

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

11.04.2011

12.04.2011

13.04.2011

14.04.2011

15.04.2011

 

З графічного зображення видно, що розпорядження на складання зведеного облікового реєстру з датою обліку 15.04.2011 р. (дата проведення загальних зборів – 20 квітня 2011 року) повинно бути отримано ВДЦП не пізніше 11 квітня 2011 року.

Зверніть увагу! Вимоги до оформлення розпорядження на складання зведеного облікового реєстру визначені п. 8.3.11 Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів ПрАТ «ВДЦП»  (розміщений на сайті ВДЦП www.ausd.com.ua у розділі Регламентні документи).

У зв’язку зі змінами законодавства вносяться відповідні зміни і до Регламенту ВДЦП.

Переконливо просимо користуватися редакцією Регламенту ВДЦП, яка є діючою на момент оформлення Вами розпоряджень.

 


До уваги емітентів та реєстраторів, які вже надали ВДЦП розпорядження на складання реєстру з датою обліку до 18 квітня 2011 року включно

 

Оскільки Вами до ВДЦП було надане розпорядження, в якому вказана дата обліку до 18 квітня 2011 року включно,

то ВДЦП буде складати реєстр за правилами, чинними на той день, в який ВДЦП зобов’язаний почати виконання розпорядження на складання реєстру, тобто визначеними Положенням про депозитарну діяльність в редакції до 17 квітня 2011 року, а саме станом на кінець операційного дня, що передує даті обліку вказаній у Вашому розпорядженні. Наприклад, якщо до 17 квітня 2011 року Ви надали до ВДЦП розпорядження, в якому вказана дата обліку 18 квітня 2011 року, то реєстр буде складено на кінець операційного дня 15 квітня 2011 року, відповідно одержати такий реєстр Ви матимете можливість після закінчення операційного дня 15 квітня 2011 року.

 

При цьому, якщо Вам необхідний реєстр на дату обліку 18 квітня 2011 року, складений станом на кінець операційного дня 18 квітня 2011 року, то Вам потрібно надати ВДЦП після 18 квітня 2011 року  нове розпорядження на складання зведеного облікового реєстру (засобами факсимільного зв’язку з обов’язковим наданням оригіналу), в якому вказати дату обліку - 18 квітня 2011 р.

 

 

До уваги емітентів та реєстраторів, які вже надали ВДЦП розпорядження на складання реєстру з датою обліку з 19 квітня 2011 року включно

 

Оскільки Вами до ВДЦП було надане розпорядження, в якому вказана дата обліку починаючи з 19 квітня 2011 року включно,

то ВДЦП буде складати реєстр згідно вимог Положення про депозитарну діяльність в редакції з 17 квітня 2011 року, тобто станом на кінець операційного дня дати обліку, вказаної у Вашому розпорядженні. Наприклад, якщо до 17 квітня 2011 року Ви надали до ВДЦП розпорядження, в якому вказана дата обліку 20 квітня 2011 року, то реєстр буде складено станом на кінець операційного дня 20 квітня 2011 року.

 

В зв’язку з чим для одержання Вами реєстру, складеного на потрібну Вам дату, за раніше наданими Вами розпорядженнями:

  1. Якщо в наданому Вами до 17 квітня 2011 року розпорядженні вказана дата обліку станом на кінець операційного дня якої Вам потрібен реєстр (наприклад, Вами була вказана дата обліку 20 квітня 2011 року і реєстр Вам потрібен на кінець операційного дня 20 квітня 2011 року), то Вам не потрібно надавати ВДЦП жодних додаткових розпоряджень і ВДЦП складе реєстр станом на кінець операційного дня вказаної в розпорядженні дати обліку.

 

  1. Якщо Вами до 17 квітня 2011 року було надане розпорядження в якому вказана дата обліку з 19 квітня 2011 року включно, при цьому реєстр Вам потрібен станом на кінець операційного дня, що передує вказаній даті обліку, тобто Вам потрібно, щоб реєстр був складений за правилами Положення про депозитарну діяльність, які діють до 17 квітня 2011 року (наприклад, Вами була вказана дата обліку 20 квітня 2011 року і реєстр Вам потрібен на кінець операційного дня 19 квітня 2011 року), то Вам необхідно:

 

а) надати ВДЦП не менше ніж за 3 робочі дні до дати обліку нове розпорядження на складання зведеного облікового реєстру (засобами факсимільного зв’язку з обов’язковим наданням оригіналу) в якому вказати дату обліку станом на кінець операційного дня якої Вам потрібен реєстр. Наприклад, якщо Вам потрібен реєстр станом на кінець операційного дня 19 квітня 2011 року, то в  розпорядженні Вам слід вказати дату обліку 19 квітня 2011 року.

   Якщо у вказані строки Вами не буде надане нове розпорядження, то ВДЦП складе реєстр на підставі наданого Вами раніше розпорядження за правилами, чинними на дату складання реєстру, тобто визначеними Положенням про депозитарну діяльність в редакції з 17 квітня 2011 року.

 

б) відмінити раніше надане Вами розпорядження, надавши ВДЦП (засобами факсимільного зв’язку з обов’язковим наданням оригіналу) не менше ніж 3 робочі дні до дати обліку розпорядження на відміну розпорядження на складання зведеного облікового реєстру (форма розпорядження на відміну).

Якщо у вказані строки Вами буде надане ВДЦП нове розпорядження на складання реєстру і не буде надане розпорядження на відміну розпорядження на складання зведеного облікового реєстру, то ВДЦП складе два реєстри на підставі двох розпоряджень: розпорядження наданого Вами раніше і нового розпорядження, наданого Вами після одержання цього листа.

 

В разі виникнення запитань просимо звертатися в Центр он-лайн обслуговування клієнтів ВДЦП на веб-сайті ВДЦП (банер «Є запитання»).