logo.png

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

28-03-2014

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» відбудуться 29 квітня 2014 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 5-В.


Порядок денний складають такі питання:

 1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
 4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр".

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.) (фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності)


Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

437620

238114

Основні засоби  

97847

96824

Довгострокові фінансові інвестиції  

56270

56270

Запаси 

42

97

Сумарна дебіторська заборгованість  

1328

1720

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках

260791

51557

Інші оборотні активи

21342

31646

Нерозподілений прибуток 

4460

4340

Власний капітал 

176117

175156

Статутний капітал 

153100

153100

Довгострокові зобов’язання 

8755

8755

Поточні зобов’язання 

253013

54203

Чистий прибуток (збиток) 

696

6704

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

153 100

153 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

100

116


Підбиваючи підсумки 2013 року, основними та визначальними були процеси, пов‘язані з впровадженням в Україні депозитарної реформи на виконання Закону України «Про депозитарну систему України», у тому числі – зі створенням та початком функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, до виключної компетенції якого законом віднесено проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».


12 жовтня 2013 року Розрахунковий центр припинив свою діяльність як депозитарій цінних паперів, а цінні папери, які він обслуговував до цього часу, передав на обслуговування до ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарію Національного банку України. Передача цінних паперів була остаточно завершена 10 жовтня 2013 року. Загальний обсяг активів, обслуговування яких припинив Розрахунковий центр як депозитарій становить понад 600 мільярдів гривень.


4 липня 2013 року Верховною радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках», яким визначено статус Розрахункового центру як банку.


Припинення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та початок здійснення банківської діяльності означало фактично перепрофілювання Розрахункового центру та призвело до проведення низки заходів і змін, а саме:

 • упродовж серпня-вересня 2013 року розроблено та затверджено Правила Розрахункового центру, внутрішні положення, що регламентують надання банківських та клірингових послуг (близько 40 документів); затверджено і впроваджено нову організаційну структуру; створено комітети Правління та призначено їх членів; затверджено тарифи на послуги Розрахункового центру;
 • 14 серпня 2013 року – Національним банком України погоджено статут Розрахункового центру;
 • 16 серпня 2013 року – здійснено державну реєстрацію статуту у новій редакції;
 • 6 вересня 2013 року – отримано ліцензію НБУ на право надання банківських послуг;
 • 12 вересня 2013 року – здійснено реєстрацію у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб;
 • 23 вересня 2013 року – завершено реєстрацію в НБУ Правил Розрахункового центру (Постанова №373) та погоджено НБУ Правила клірингу Розрахункового центру;
 • 30 вересня 2013 року – отримано генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій;
 • 1 жовтня 2013 року – отримано ліцензію НКЦПФР на здійснення клірингової діяльності та зареєстровано в НКЦПФР внутрішні документи, передбачені відповідним нормативним актом НКЦПФР (Рішення №2094).

 

У вересні 2013 року проведено трансформацію балансу Розрахункового центру, сформованого відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у баланс Розрахункового центру, як банку. Також у вересні Розрахунковий центр розпочав подання всієї банківської звітності із забезпеченням дотримання економічних нормативів, в тому числі звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


Протягом звітного періоду Розрахунковим центром власними силами спроектовано, розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію програмний комплекс "Клірингова система", систему "Інтернет-кліринг", яка є сумісною з "Кліринговою системою", впроваджено в промислову експлуатацію систему автоматизації банку "БАРС Міленіум" та систему дистанційного обслуговування клієнтів – CORP2 "Інтернет-банкінг", власноруч розроблено окремі додаткові складові САБ; впроваджено систему бухгалтерського обліку господарських операцій – ProFIX/Suite.


З 3 жовтня Розрахунковий центр розпочав укладення договорів, відкриття клієнтам банківських та клірингових рахунків, підключення клієнтів до систем Інтернет-банкінг та Інтернет-кліринг.


Так, станом на 31 грудня 2013 року Розрахунковим центром забезпечено:


-          відкриття 318 поточних та кореспондентських рахунків, включаючи кореспондентський рахунок Національного банку України та рахунок Національного депозитарію України, що використовується для виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій;


-          укладення відповідних договорів та підключення до клірингової системи 243 учасника клірингу, яким відкрито 1 701 клірингових рахунків та субрахунків, включаючи клірингові рахунки / субрахунки Національного банку України;


-          погодження та підписання регламентів взаємодії з усіма українськими фондовими біржами (9 бірж);


-          укладення відповідних договорів з обома депозитаріями (НДУ та депозитарій НБУ).

 


28.03.2014