logo.png

Стратегія Розрахункового центру стосовно управління ризиками передбачає створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками з урахуванням особливостей діяльності Розрахункового центру, характеру та обсягів його операцій, профілю ризику та стратегічних цілей.

Система управління ризиками є сукупністю систем управління кожним із суттєвих (істотних) ризиків і будується Розрахунковим центром на наступних принципах:

  1. ефективність - забезпечення об'єктивної оцінки розміру ризиків Розрахункового центру та повноти заходів щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та інформаційних систем щодо управління ризиками Розрахункового центру;
  2. своєчасність - забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях;
  3. структурованість - чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Розрахункового центру та їх відповідальності згідно з таким розподілом;
  4. розмежування обов'язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій) - уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Розрахункового центру та виконує функції контролю;
  5. усебічність та комплексність - охоплення всіх видів діяльності Розрахункового центру на всіх організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;
  6. пропорційність - відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Розрахункового центру, його системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Розрахунковим центром;
  7. незалежність - свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання менеджером (управителем) з управління ризиками своїх функцій;
  8. конфіденційність - обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення;
  9. прозорість - оприлюднення Розрахунковим центром інформації щодо системи управління ризиками та профілю ризику.

Розрахунковий центр постійно слідкує за змінами законодавства та своєчасно забезпечує функціонування належної системи управління ризиками. 

Як зазначено у Положенні про систему управління ризиками та гарантій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», виходячи з бізнес-профілю, Pозpахунковий центp визначає наступний перелік суттєвих (істотних) ризиків, притаманних його діяльності:

1)      операційні ризики;

2)     кредитний ризик (ризик контрагента);

3)      ринкові ризики;

4)      ризики ліквідності;

5)     ризик банкрутства (згідно принципів PFMI-IOSCO цей ризик визначений як загальний комерційний ризик);

6)     інвестиційний ризик;

7)     депозитарний ризик.

Pозpахунковий центp встановлює кількісні показники ризик-апетиту щодо операційних ризиків, ринкових ризиків, ризиків ліквідності, а також ризику банкрутства. Методи виявлення та оцінки цих ризиків наведені нижче в розділі Моделі управління ризиками.

На загальний рівень кредитного ризику, на який може наражатись Розрахунковий центр в процесі своєї діяльності, безпосередньо впливають ризик невиконання зобов’язань учасниками клірингу перед Розрахунковим центром як центральним контрагентом (фактично – ризик контрагента) - наразі цей ризик повністю мінімізований, а також кредитний ризик, що виникає при розміщенні/інвестуванні коштів.

Порядок управління ризиком невиконання зобов’язань учасниками клірингу перед Розрахунковим центром як центральним контрагентом (ризиком контрагента), зокрема, детальний перелік заходів, що застосовуються Розрахунковим центром з метою гарантування здійснення розрахунків та зниження вірогідності настання потенційних втрат, наведений у Системі управління ризиками та гарантій публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» при провадженні клірингової діяльності (Додаток 1 до "Правил провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках").

Pозpахунковий центр підтримує кредитний ризик за активними операціями на низькому рівні: грошові активи представлені високоліквідними активами - кошти на банківському рахунку в Національному банку України (далі – НБУ), в державних банках, банках з іноземним капіталом та облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), номінованими в національній валюті. З метою мінімізації кредитного ризику (ризику контрагента) при придбанні ОВДП на вторинному ринку Розрахунковий центр здійснює оплату виключно після поставки цінних паперів (принцип  “поставка цінних паперів без оплати”) або за принципом  “оплата проти поставки цінних паперів”.

Кошти учасників клірингу в гривні, зберігаються виключно на банківському рахунку Розрахункового центру, відкритому в НБУ. Кошти учасників клірингу в іноземній валюті, зберігаються виключно на банківському рахунку АТ «Укрексімбанк», який є державним банком  -  100% акцій належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Відповідно, кредитний ризик, на який можуть потенційно наражатись учасники клірингу та їх клієнти/контрагенти, є мінімальним.