logo.png

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Вартість послуг згідно розділів І-VІ цих Тарифів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»), окрім послуг за розділом V, нараховується один раз на місяць у останній операційний день місяця, в якому здійснювалося надання послуг.

Оплата послуг здійснюється:

-          клієнтом самостійно шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки нарахованих доходів протягом першого операційного дня місяця, наступного за місяцем надання послуг

АБО

-          шляхом здійснення ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» договірного списання коштів з поточного або кореспондентського рахунку не пізніше передостаннього операційного дня місяця, наступного за місяцем надання послуг, якщо протягом першого операційного дня місяця, наступного за місяцем надання послуг, клієнт самостійно не здійснив оплату наданих послуг.

Прострочена заборгованість виникає в останній операційний день місяця наступного за місяцем надання послуг, якщо протягом визначеного цими Тарифами ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» періоду оплата послуг не була здійснена. Оплата простроченої заборгованості здійснюється клієнтом самостійно або шляхом договірного списання коштів з рахунку клієнта на відповідні рахунки з обліку простроченої заборгованості.

Вартість послуг згідно розділу V цих Тарифів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» нараховується кожного операційного дня протягом дня наступного за днем надання послуги або у випадку, якщо договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів передбачена оплата цих послуг в наступному місяці за попередній місяць, в якому надавалися ці послуги, то вартість послуг нараховується один раз на місяць в останній операційний день місяця, в якому надавалися послуги. Оплата послуг здійснюється шляхом договірного списання з поточного рахунку не пізніше закінчення операційного дня, у якому було здійснено нарахування послуг (якщо договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів передбачене договірне списання) або самостійно клієнтом в порядку і строки, передбачені договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (якщо договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів не передбачене договірне списання).

Прострочена заборгованість виникає наступного операційного дня, якщо протягом визначеного цими Тарифами ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» або договором про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів періоду, оплата послуг не була здійснена. Оплата простроченої заборгованості здійснюється клієнтом самостійно або шляхом договірного списання коштів з рахунку клієнта на відповідні рахунки з обліку простроченої заборгованості.

ТАРИФИ ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»складаються з наступних розділів:

І. Тарифи на банківські послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з відкриття та обслуговування поточних та кореспондентських рахунків в національній валюті, що сплачуються на підставі договору банківського рахунку або договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

II. Тарифи на послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з підключення та обслуговування системи дистанційного обслуговування «"Інтернет-банкінг», що сплачуються на підставі договору про обслуговування в системі інтернет-банкінгу.

III. Тарифи на клірингові послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», що сплачуються на підставі договору про клірингове обслуговування.

IV. Тарифи на послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з підключення та обслуговування системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків «Інтернет-кліринг», що сплачуються на підставі договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу.

V. Тарифи на послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», що сплачуються фондовими біржами на підставі договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

VІ. Тарифи на консультаційні та інформаційні послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» є платником податку на додану вартість.

Індивідуальний податковий номер 359178826590.

I. Тарифи на банківські послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з відкриття та обслуговування поточних та кореспондентських рахунків в національній валюті, що сплачуються на підставі договору банківського рахунку або договору про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку.

Найменування тарифу

Вартість

1

Відкриття поточного / кореспондентського рахунку

100,00 грн.

2

Закриття поточного / кореспондентського рахунку

 

Включено до вартості відкриття поточного / кореспондентського рахунку

3

Переказ коштів з поточних або кореспондентських рахунків у межах банку

1,00 грн. за платіжний документ, що наданий засобами системи «Інтернет-банкінг»

10,00 грн. за платіжний документ, що наданий засобами системи SWIFT

20,00 грн. за платіжний документ, що наданий у паперовій формі

4

Переказ коштів з поточних або кореспондентських рахунків у межах України

3,00 грн. за платіжний документ, що наданий засобами системи «Інтернет-банкінг»

24,00 грн. за платіжний документ, що наданий у паперовій формі

Додатково сплачується компенсація вартості послуг Національного банку України з обробки розрахункових документів  в СЕП НБУ.

5

Переказ коштів у іноземній валюті з поточних або кореспондентських рахунків (у тому числі з використанням системи SWIFT) у межах України

 

5.1

Комісія OUR (за рахунок відправника)

30,00 доларів СШАдля переказів в іноземній валюті, крім EUR

35,00 доларів США для переказів в EUR

Сплачується у гривні за курсом Національного банку України в день здійснення переказу.

5.2

Комісія SHA (за рахунок відправника)

10,00 доларів США

5.3

Комісія BEN (за рахунок отримувача, стягується з суми переказу)

10,00 доларів США для переказів в іноземній валюті, крім EUR

10,00 євро для переказів в EUR

6

Переказ коштів у іноземній валюті з поточних або кореспондентських рахунків (у тому числі з використанням системи SWIFT) у межах банку

20,00 грн. за платіжний документ

7

Надання виписки про залишки та обіг коштів на поточному або кореспондентському рахунку у паперовій формі

12,00 грн. за кожний аркуш виписки

8

Надання виписки про залишки та обіг коштів на поточному або кореспондентському рахунку засобами системи SWIFT

-      на постійній основі щоденно незалежно від наявності операцій на рахунку

-      за запитом

 

 

 

720,00 грн. за повний або неповний календарний місяць

120,00 грн. за одну виписку

9

Розшук (запит), повернення, анулювання, зміна умов переказів клієнтів у іноземній валюті, уточнення реквізитів

50,00 доларів США за одне повідомлення

Сплачується у гривні за курсом Національного банку України в день здійснення переказу.

10

Надання засвідчених виконаних платіжних документів клієнтів, які є документальним підтвердженням переказу коштів

12,00 грн. за один документ

11

Надання документів у паперовій формі, які є доку-ментальним підтвердженням зарахування та / або переказу коштів (засвідчених банком екземплярів вхідних або вихідних SWIFT-повідомлень)

60,00 грн. за одне повідомлення

12

Надання довідки про розмір середньоденних залишків грошових коштів на поточному / кореспондентському рахунку клієнта у паперовій формі

120,00 грн. за одну довідку

13

Надання довідки про відкриття поточного / кореспондентського рахунку за запитом клієнта у паперовій формі

120,00 грн. за одну довідку

14

Надання дублікату виписки про залишки та обіг коштів на поточному або кореспондентському рахунку у паперовій формі

120,00 грн. за виготовлення дублікату та 12,00 грн. за кожний аркуш виписки

15

Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку за ініціативою депозитарної установи з метою подальшого переказу власнику цінних паперів*

*при виконанні Банком функцій із забезпечення виплати доходів за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів та при здійсненні емітентом інших корпоративних операцій відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України"

0,1% але не менше 20,00 грн.

Тарифи на банківські послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до Постанови Правління НБУ №73 від 01.08.2017р. та підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу 5 Податкового кодексу України.

II. Тарифи на послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з підключення та обслуговування системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг», що сплачуються на підставі договору про обслуговування в системі інтернет-банкінгу.

Найменування тарифу

Вартість

1

Розрахункове обслуговування поточного або кореспондентського рахунку в системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг»

240,00 грн. за один поточний або кореспондентський рахунок за повний або неповний календарний місяць

2

Підключення поточного або кореспондентського рахунку клієнта до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг»

 

Включено до вартості розрахункового обслуговування поточного або кореспондентського рахунку в системі дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг»

Тарифи на послуги ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" з підключення та обслуговування системи дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до Постанови Правління НБУ №73 від 01.08.2017р. та підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу 5 Податкового кодексу України.

III. Тарифи на клірингові послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», що сплачуються на підставі договору про клірингове обслуговування.

Найменування тарифу

Вартість

1

Відкриття клірингового рахунку

120,00 грн.

2

Відкриття клірингового субрахунку учаснику клірингу

120,00 грн.

3

Закриття клірингового рахунку учасника клірингу

120,00 грн.

4

Закриття клірингового субрахунку рахунку учасника клірингу

120,00 грн.

У випадку, якщо субрахунки закриваються у зв’язку з закриттям клірингового рахунку, входить до вартості закриття клірингового рахунку учасника клірингу

5

Обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку)

3000,00 грн. за повний або неповний календарний місяць

6

Обслуговування клірингового рахунку (включаючи субрахунки такого рахунку) після закінчення операційного дня

600,00 грн. за обслуговування до 18:00

1200,00 грн. за обслуговування до 19:00

1800,00 грн. за обслуговування до 19:30

2400,00 грн. за обслуговування до 20:00

та 1200,00 грн. за обслуговування протягом кожних наступних 30 хв. після 20:00

Сплачується додатково до тарифу №5

 

7

Здійснення блокування зобов’язань/прав з поставки/отримання коштів/цінних паперів на клірингових рахунках/субрахунках для торгів на фондових біржах після 16:45

100,00 грн. за операцію по кліринговому рахунку/субрахунку

8

Здійснення операцій списання / зарахування зобов’язань / прав з поставки / отримання коштів / цінних паперів за кліринговими рахунками / субрахунками для забезпечення розрахунків за правочинами (за результатами опрацювання правочинів, укладених на фондовій біржі та поза фондовою біржею, як із застосуванням процедур неттінгу (тарифікується нетто-операція), так і за одиночними розрахунками)

300,00 грн. за одну операцію.

 

За тарифом оплачується не більше ніж 50 операцій протягом календарного місяця. У випадку виконання на кліринговому рахунку та субрахунках такого рахунку протягом календарного місяця більше ніж 50 операцій, вартість наступних операцій вважається такою, що включена до вартості обслуговування клірингового рахунку згідно з пунктом 5 цього розділу Тарифів.

або 1,00 грн. за одну операцію у випадку, якщо протягом календарного місяця, у якому надавались послуги, середньоденний залишок коштів на рахунках для здійснення розрахунків учасника клірингу (сумарно за кліринговим рахунком та субрахунками такого рахунку) дорівнював або перевищував 3 млн. грн. станом на 17:20 операційного дня.

 Вартість послуг зі здійснення операцій для забезпечення розрахунків за правочинами, укладеними в режимі «РЕПО з контролем ризиків» вважається такою, що включена до вартості обслуговування клірингового рахунку згідно з пунктом 5 цього розділу Тарифів..

8.1.

Кліринг зобовʼязань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, які забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань

Вартість операції визначається у відсотках від загальної суми зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, які забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов’язань, за кожним кліринговим рахунком / субрахунком учасника клірингу.

Розмір відсотка, який використовується при розрахунку вартості операції, залежить від загальної суми зобовʼязань, забезпечених зустрічними зобовʼязаннями, протягом поточного календарного місяця, у якому здійснюється операція та оцінюється наростаючим підсумком за відповідним кліринговим рахунком / субрахунком учасника клірингу станом на дату розрахунку вартості відповідних операцій:

до 500 млн. грн. протягом календарного місяця – 0,015%;

від 500 млн. грн. до 2 млрд. грн. протягом календарного місяця – 0,0115%;

від 2 млрд.грн. і більше протягом календарного місяця – 0,009%.

Нарахування та оплата вартості операцій здійснюється щоденно

 

Вартість послуг з клірингу зобовʼязань, які забезпечені правами на отримання коштів / цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобовʼязань, за правочинами, укладеними в режимі «РЕПО з контролем ризиків» вважається такою, що включена до вартості послуг, що сплачуються згідно з пунктом 9 цього розділу Тарифів.

 

9

Кліринг зобовʼязань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, в режимі «РЕПО з контролем ризиків»

0,2% річних від суми першої частини договору РЕПО

Тариф нараховується за фактичну кількість днів, починаючи від дня, наступного за датою розрахунків за першою частиною договору РЕПО та включаючи день припинення зобов’язань за договором РЕПО.

У випадку, якщо день припинення зобовʼязань за договором РЕПО збігається з днем проведення розрахунків за першою частиною договору РЕПО або у випадку примусового припинення зобовʼязань за першою частиною договору РЕПО, комісія нараховується за один день.

 

У випадку застосування процедури примусового припинення зобовʼязань або припинення зобовʼязань в процесі ліквідаційного неттінгу, вартість послуг, наданих винній стороні договору РЕПО, вважається такою, що включена до вартості послуг що сплачуються згідно з пунктом 10 цього розділу Тарифів

10

Виконання процедур примусового припинення зобов’язань за договорами РЕПО, укладеними в режимі «РЕПО з контролем ризиків» або припинення зобовʼязань в процесі ліквідаційного неттінгу

0,2% річних від суми першої частини договору РЕПО

Тариф нараховується за фактичну кількість днів, починаючи від дня, наступного за датою розрахунків за першою частиною договору РЕПО та включаючи день припинення зобов’язань за договором РЕПО.

У випадку, якщо день припинення зобовʼязань за договором РЕПО збігається з днем проведення розрахунків за першою частиною договору РЕПО або у випадку примусового припинення зобовʼязань за першою частиною договору РЕПО, комісія нараховується за один день.

 

Сплачується винною стороною договору РЕПО

Тарифи на клірингові послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 розділу 5 Податкового кодексу України.

IV. Тарифи на послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» з підключення та обслуговування системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків «Інтернет-кліринг», що сплачуються на підставі договору про обслуговування в системі інтернет-клірингу.

Найменування тарифу

Вартість

1

Підключення клірингового рахунку/субрахунку до системи дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг", що застосовується при проведенні розрахунків на кліринговій основі

600,00 грн. за підключення одного клірингового рахунку

60,00 грн. за кожний додатковий рахунок/субрахунок

2

Обслуговування клірингового рахунку/субрахунку в системі дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" при проведенні розрахунків на кліринговій основі

12,00 грн. за один кліринговий рахунок/субрахунок за повний або неповний календарний місяць

Сплачується за кожний кліринговий рахунок/субрахунок, підключений до системи «Інтернет-кліринг»

Тарифи на клірингові послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.1. пункту 196.1. статі 196 розділу 5 Податкового кодексу України.

V. Тарифи на послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», що сплачуються фондовими біржами на підставі договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів.

Найменування тарифу

Вартість

1

Допуск до клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі

0,000001% від загальної суми зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, які укладені на фондовій біржі протягом календарного місяця, кліринг та розрахунки за якими здійснює ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Тарифи на послуги ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", що сплачуються фондовими біржами на підставі договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 розділу 5 Податкового кодексу України.

VІ. Тарифи на консультаційні та інформаційні послуги ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР».

Тарифи на консультаційні та інформаційні послуги ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.


Найменування тарифу

Вартість без урахування ПДВ

ПДВ 20%

Вартість разом з ПДВ

1

Надання неформалізованої інформації за запитом клієнта

600,00 грн. за одну довідку

120,00 грн.

720,00 грн. за одну довідку

2

Надання інформаційно-консультаційних послуг

За домовленістю

 

 

3

Надання інформації на запит (з дозволу) клієнта для аудиторської фірми

600,00 грн. за один документ

120,00 грн.

720,00 грн. за один документ

4

Надання засвідченої Банком копії договору, укладеного між Банком і клієнтом

120,00 грн. за виготовлення копії та 12,00 грн. за кожний аркуш документу

24,00 грн.

та

2,40 грн.

144,00 грн. за виготовлення копії та 14,40 грн. за кожний аркуш документу